എം. കൃഷ്ണൻ നായർ (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ
(എം. കൃഷ്ണൻ നായർ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

എം. കൃഷ്ണൻ നായർ എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.