ഉർവശി (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

ഉർവശി എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉർവശി_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=805788" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്