ഗുണമേന്മ തിരുത്തുക

 
  1. ചുവപ്പ്
  2. ഓറഞ്ച്
  3. മഞ്ഞ
  4. ഇളം പച്ച
  5. പച്ച


ചിത്രങ്ങള്‍ തിരുത്തുക