മാതൃഭൂമി പബ്ലീഷേർസ്
 1. സംതൃപ്തമായ സ്ത്രീപുരുഷബന്ധങ്ങൾ, പി. കെ. എ. റഷീദ്‌.
  1. ഒന്നാം താൾ [സ്വയംസഹായി 1]
  2. രണ്ടാം താൾ [സ്വയംസഹായി 2]
  3. മൂന്നാം താൾ [സ്വയംസഹായി 3]
  4. നാലാം താൾ [സ്വയംസഹായി 4]
  5. മറ്റൊരു കൂട്ടം താളുകൾ [സ്വയംസഹായി 5]
 2. ഗലീലിയോയും കത്തോലിക്കാസഭയും, പി. ആർ. രവി,
  1. ഒന്നാം താൾ[ലേഖനം 1]
  2. രണ്ടാം താൾ[ലേഖനം 2]
  3. മൂന്നാം താൾ[ലേഖനം 3]
  4. നാലാം താൾ[ലേഖനം 4]
  5. അഞ്ചാം താൾ[ലേഖനം 5]
  6. ആറാം താൾ[ലേഖനം 6]
  7. ഏഴാം താൾ[ലേഖനം 7]
  8. എല്ലാ താളുകളും[ലേഖനം 8]
 3. കൊച്ചിരാജാവിന്റെ കപ്പൽയാത്ര, കൊച്ചിമഹാരാജാവ് വീരകേരളവർമ.[യാത്ര 1]
 4. അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിന് അണകെട്ടുന്നവർ, യത്തീമിന്റെ നാരങ്ങാമിഠായി, പി.ടി. മുഹമ്മദ് സാദിഖ്‌.[സ്മരണകൾ 1]
 5. വ്യാധിയും ആധിയും, എം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാർ, 20 Oct 2014 [അനുഭവം 1]
മനോരമ
 1. ജെന്യോണിസ് ന്യൂടോണി ഇംഗ്ലീഷ്:  Genyornis[1]

അവലംബങ്ങൾ

തിരുത്തുക


ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: <ref> റ്റാഗുകൾ "സ്വയംസഹായി" സംഘത്തിൽ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ബന്ധപ്പെട്ട <references group="സ്വയംസഹായി"/> റ്റാഗ് കണ്ടെത്താനായില്ല
ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: <ref> റ്റാഗുകൾ "ലേഖനം" സംഘത്തിൽ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ബന്ധപ്പെട്ട <references group="ലേഖനം"/> റ്റാഗ് കണ്ടെത്താനായില്ല
ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: <ref> റ്റാഗുകൾ "യാത്ര" സംഘത്തിൽ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ബന്ധപ്പെട്ട <references group="യാത്ര"/> റ്റാഗ് കണ്ടെത്താനായില്ല
ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: <ref> റ്റാഗുകൾ "സ്മരണകൾ" സംഘത്തിൽ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ബന്ധപ്പെട്ട <references group="സ്മരണകൾ"/> റ്റാഗ് കണ്ടെത്താനായില്ല
ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: <ref> റ്റാഗുകൾ "അനുഭവം" സംഘത്തിൽ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ബന്ധപ്പെട്ട <references group="അനുഭവം"/> റ്റാഗ് കണ്ടെത്താനായില്ല