ഉപകരണം

ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൗതികവസ്തു

മനുഷ്യ പ്രയത്നം കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണു ഉപകരണം. ആംഗലേയത്തിൽ ഇതിനെ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപകരണം&oldid=2311373" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്