ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉദയത്തിനുമുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭൗതികശാസ്ത്ര തത്ത്വങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും എല്ലാം ചേരുന്നതാണ് ഉദാത്ത ഭൗതികം (Classical physics).

ഒറ്റനോട്ടത്തിൽതിരുത്തുക

വ്യാപനംതിരുത്തുക

ഉദാത്ത ഭൗതികത്തിൽ വരുന്ന ഭൗതികശാസ്ത്രശാഖകളാണ്:

മിക്കപ്പോഴും

വ്യത്യാസങ്ങൾതിരുത്തുക

ഉദാത്ത ഭൗതികം നവീന ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. നവീനഭൗതികം എന്നത് ക്വാണ്ടം ഭൗതികത്തെയും തുടർന്ന് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലുണ്ടായ വികാസങ്ങളെയും കുറിക്കുന്നു.

ഇതും കൂടി കാണുകതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉദാത്തഭൗതികം&oldid=2926766" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്