ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.