ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ
(ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.