ഇലക്ട്രോൺ സൂക്ഷ്മദർശിനി

Diagram of a transmission electron microscope
A 1973 Siemens electron microscope, Musée des Arts et Métiers, Paris

ഇലക്ട്രോൺ സൂക്ഷ്മദർശിനി ത്വരണീകരിച്ച ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ബീം പ്രകാശസ്രോതസ്സിനു പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മദർശിനി. ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ തരംഗദൈർഘ്യം ദൃശ്യപ്രകാശത്തിലെ ഫോട്ടോണുകളേക്കാൾ 100,000 മടങ്ങ് കുറവായതിനാൽ ഇലക്ട്രോൺ സൂക്ഷ്മദർശിനിക്ക് പ്രകാശ സൂക്ഷ്മദർശിനിയേക്കാൾ ഉയർന്ന റിസോൾവിങ് പവറുണ്ട്. അതിനാൽ അതിന് വളരെ ചെറിയവസ്തുക്കളുടെ ഘടന പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും

ചരിത്രംതിരുത്തുക

വിവിധതരം ഇലക്ട്രോൺ സൂക്ഷ്മദർശിനികൾതിരുത്തുക

സാമ്പിൾ തയ്യാറാക്കൽതിരുത്തുക

==ഇലക്ട്രോൺ സൂക്ഷ്മദർശിനികളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ==m

ഉപയോഗങ്ങൾതിരുത്തുക

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക