ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി വൃക്ഷമിത്ര അവാർഡ്

തരിശുഭൂമി വികസനത്തിന്റെയും വനവൽക്കരണത്തിന്റെയും മേഖലയിൽ സ്തുത്യർഹമായ തുടക്കമോ സംഭാവനയോ നൽകിയ വ്യക്തികൾക്കോ സംഘടനകളാക്കോ ഭാരത വന-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം നൽകുന്നപുരസ്കാരമാണ് ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി വൃക്ഷമിത്ര അവാർഡ് [1].

അവലംബം തിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ തിരുത്തുക