ഇന്ത്യൻ ഏക്‌ണോമിക്സ് സർവീസ്


ഇന്ത്യയിലെ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സർവീസാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്സ് സർവീസ് (ഐ.ഇ.സ്.) ഇതൊരു കേന്ദ്ര സർവീസാണ്. ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തികശാസ്ത്ര മേഖലയിലുള്ള ഉന്നത പദവികളിലേയ്ക്ക് നിയമനം നൽകുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനു മാത്രാമാണ് ഈ പരീക്ഷ നടത്തുവാനുള്ള അധികാരം. 1961-ലാണ് ഐ.ഇ.എസ്. സ്ഥാപിച്ചത്. പോളിസി രൂപീകരണം,പോളിസി നടപ്പിലാക്കുന്നത്,സാമ്പത്തിക വിശകലനം,മന്ത്രിമാർക്ക് ഉപദേശം നൽകുക എന്നിവയാണ് ഇതിലെ കർത്തവ്യം.