ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാരംഭനീക്കം

ചെസ്സിലെ ഒരു തരം പ്രാരംഭനീക്കമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓപ്പണിങ്ങ്. ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: 1. c4

English Opening
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 black തേര്
b8 black കുതിര
c8 black ആന
d8 black രാജ്ഞി
e8 black രാജാവ്
f8 black ആന
g8 black കുതിര
h8 black തേര്
a7 black കാലാൾ
b7 black കാലാൾ
c7 black കാലാൾ
d7 black കാലാൾ
e7 black കാലാൾ
f7 black കാലാൾ
g7 black കാലാൾ
h7 black കാലാൾ
c4 white കാലാൾ
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
d2 white കാലാൾ
e2 white കാലാൾ
f2 white കാലാൾ
g2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
a1 white തേര്
b1 white കുതിര
c1 white ആന
d1 white രാജ്ഞി
e1 white രാജാവ്
f1 white ആന
g1 white കുതിര
h1 white തേര്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
നീക്കങ്ങൾ 1.c4
ECO A10–A39
ഉത്ഭവം StauntonSaint-Amant, match, 1843
Named after Howard Staunton, English player and World Champion (unofficial)
Parent Flank opening
Chessgames.com opening explorer

ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ചെസ്സിലെ ജനപ്രീതിയുള്ള നാലാമത്തെ പ്രാരംഭനീക്കമാണിത്. മൂലയിൽ നിന്ന്, d5 കള്ളി നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ട് മദ്ധ്യഭാഗത്തിനുവേണ്ടി വെള്ള പോരാട്ടം തുടങ്ങുന്നു.

ഈ പ്രാരംഭനീക്കത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന പേര് ലഭിക്കാൻ കാരണം ഈ പ്രാരംഭനീക്കം കളിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ലോകചാമ്പ്യൻ(അനൗദ്യോഗികം),ഹോവാർഡ് സ്ടുന്റോൻ എന്ന കളിക്കാരനിൽ നിന്നാണ്. 1843 ൽ സൈന്റ് അമന്റിനെതിരെയായിരുന്നു ആ കളി.