ആർ.എസ്സ്.എസ്സ്. (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

ആർ.എസ്സ്.എസ്സ് എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.