സ്റ്റെർനിഡെ കുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്ന ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപകമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, കടലിലും പുഴകളിലും തണ്ണീർത്തടങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കടൽപ്പക്ഷികുടുംബം ആണ് ആളകൾ. ചെറുതോ ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ളവയോ ആയ ആകാശപ്പറവകളാണിവ. ശരീരം കടൽക്കാക്കകളുടേതുപോലെയാണ്.

Terns
Temporal range: Early Miocene to present
Greater crested tern in first-year plumage
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം e
Kingdom: ജന്തുലോകം
Phylum: Chordata
Class: Aves
Order: Charadriiformes
Suborder: Lari
Family: Sternidae
Bonaparte, 1838
Genera
Common tern in flight
Common tern in flight
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആള&oldid=2583326" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്