നവരാത്രി ഉത്സവത്തിൻറെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങ് പൂജയാണ്. കേരളത്തിൽ ദശമി വരെയുള്ള അവസാനത്തെ മൂന്നു ദിവസത്തെ ആചാരങ്ങൾക്ക് ആയുധപൂജ എന്നു പൊതുവേ പറയാറുണ്ട്.

തന്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിൽ പൂജ, ഹോമം, ബലി, തർപ്പണം എന്നീ ക്രിയകളാണ് അനുഷ് ഠാനങ്ങളുടെ പ്രായോഗിക സ്വരൂപം. ഇവിടെ പൂജയ്ക്കാണ് പ്രാധാനം.

നവരാത്രി ആഘോഷത്തിൻറെ എട്ടാം ദിവസം വൈകുന്നേരത്തോടെ തൊഴിലാളികളും കരകൗശലപണിക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമെല്ലാം അവരവരുടെ തൊഴിലുപകരണങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളും പേനയും മറ്റും പൂജയ്ക്കു വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു.

നവമി ദിവസം അടച്ചുപൂജയാണ്. പത്താം ദിവസം വിജയദശമി. അന്നു കാലത്ത് പൂജയ്ക്കു ശേഷം കിട്ടുന്ന പണിയായുധങ്ങൾ, തൊഴിലുപകരണങ്ങൾ, പാഠപുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാം ജീവിതവിജയത്തിന് ആവശ്യമായ ദൈവികാനുഗ്രഹം സിദ്ധിച്ചവയായിരിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആയുധപൂജ&oldid=2306152" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്