ആന്റിക്രൈസ്റ്റ് (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

ആന്റിക്രൈസ്റ്റ് എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.