അർദ്ധപവനമുക്താസനം
 • മലർന്നു കിടക്കുക.
 • കാലുകൾ ചേർത്തു വയ്ക്കുക.
 • കൈകൾ നിവര്ത്തി തലയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലായി ചെവിയോട് ചേർത്ത് നീട്ടിവയ്ക്കുക.
 • ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് വലതുകാൽ ഉയർത്തുക.
 • ഇടതുകാൽ തറയിൽ നിന്നും പൊങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
 • ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ഉയർത്തിയ കാൽ മടക്കുക.
 • കൈകൾ കോർത്ത് മുട്ടിനു താഴെ പിടിച്ച് ശരീരം ഉയർത്തി മടക്കിയ കാൽ നെഞ്ചോട് ചേർത്തു വയ്ക്കുക.
 • നെറ്റി മുട്ടിൽ മുട്ടിയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
 • ആറു സെക്കന്റ് അങ്ങനെ നിൽക്കുക.
 • ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് കൈയും കാലും ഉയർത്തുക.
 • ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് കൈയും കാലും ഒരേ സമയം തറയിൽ വയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക.
 • അതേ പോലെ മറ്റേ കാലുകൊണ്ടും ചെയ്യുക.
 • Asana Pranayama Mudra Bandha -Swami Satyananda Saraswati
 • Light on Yoaga - B.K.S. Iiyenkar
 • യോഗപാഠാവലി- യോഗാചാര്യ ഗോവിന്ദന്നായര്, ഡീ.സി. ബുക്സ്
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അർദ്ധപവനമുക്താസനം&oldid=4024600" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്