അർജ്ജുനപ്പത്ത്

പത്ത് നാമങ്ങളും ഭക്ത്യ ജപിക്കലോ എന്നാണ്

മഹാഭാരതത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ അർജുനന്റെ പത്തുപേരുകളാണ് അർജുനപ്പത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. പേടി ഇല്ലാതാക്കാൻ അർജുനപ്പത്ത് ജപിക്കുന്നത് ഉപകരിക്കും എന്നാണ് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം[1]. പഴയകാലത്ത് കേരളത്തിലെ വീടുകളിൽ സന്ധ്യാനാമമായി അർജുനപ്പത്ത് ജപിച്ചിരുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ മൂലരൂപം സംസ്കൃതത്തിലാണ്.

സംസ്കൃതംതിരുത്തുക

"അർജുനഃ ഫൽഗുനോ ജിഷ്ണുഃ

കിരീടി ശ്വേതവാഹനഃ

ബീഭത്സുർവ്വിജയഃ പാർത്ഥഃ

സവ്യസാചി ധനഞ്ജയഃ

പാർത്ഥസ്യൈതാനി നാമാനി

ത്രസിന്ധ്യം യഃ പഠേന്നരഃ

തസ്യ സർവ്വഭയം നാസ്തി

സർവ്വത്ര വിജയീ ഭവേൽ"

മലയാളംതിരുത്തുക

"അർജ്ജുനൻ ഫൽഗുനൻ പാർഥൻ വിജയനും

വിശ്രുതമായപേർ പിന്നെ കിരീടിയും

ശ്വേതാശ്വനെന്നും ധനഞ്ജയൻ ജിഷ്ണുവും

ഭീതീഹരം സവ്യസാചി ബീഭത്സുവും

പത്തുനാമങ്ങളും ഭക്ത്യാ ജപിക്കലോ

നിത്യഭയങ്ങളകന്നുപോം നിശ്ചയം."[2]

പേരു കിട്ടാനുള്ള കാരണംതിരുത്തുക

നമ്പർ പേർ പേരു കിട്ടാനുള്ള കാരണം
1 അർജുനൻ ആർജവമുള്ളവൻ (‘ഋജോ ഭാവഃ ആർജവഃ തദസ്യ അസ്തി ഇതി അർജുനഃ’-ഋജുവായതിന്റെ ഭാവം ആർജവം. ഇവനു അതുള്ളതിനാൽ അർജുനൻ-എന്ന് നിരുക്തം).
2 ഫാൽഗുനൻ ഫാൽഗുനമാസത്തിൽ ജനിച്ചവൻ
3 പാർത്ഥൻ പൃഥയുടെ പുത്രൻ (കുന്തീദേവിയുടെ ശരിയായ നാമം; ഭോജരാജാവിന്റെ -കുന്തിഭോജൻ- വളർത്തു മകളായതിനാൽ കുന്തിയെന്നറിയപ്പെട്ടു).
4 വിജയൻ ഏതിലും (എല്ലാ ആയോധനവിദ്യയിലും) വിജയം കൈവരിച്ചവൻ.
5 കിരീടി അച്ഛന്റെ (ദേവേന്ദ്രൻ) കിരീടമണിഞ്ഞവൻ; ദേവേന്ദ്രൻ മകന്റെ മികവു മനസ്സിലാക്കി സന്തോഷത്തോടെ ദേവസിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തി കിരീടം ചൂടിച്ചു.
6 ശ്വേതവാഹനൻ വെളുപ്പു നിറമുള്ള കുതിരയെ വാഹനമാക്കിയവൻ.
7 ധനഞ്ജയൻ യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജസൂയയാഗത്തെത്തുടർന്ന് നാലു അനുജന്മാരെയും നാലു ദിക്കിലേക്ക് ധനസംഭരണത്തിനയച്ചു. ഉത്തരദിക്കിലേക്ക് പോയ അർജ്ജുനൻ മറ്റുള്ളവരിലും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളെ തോൽപിച്ച് ധനം സമ്പാദിച്ചു.
8 ബീഭത്സു ശത്രുക്കൾ എപ്പോഴും പേടിയോടെ നോക്കുന്നവൻ ആരോ അവൻ.
9 സവ്യസാചി ഇരുകൈയിലും വില്ലേന്തി ഒരേസമയം രണ്ടു ലക്ഷ്യങ്ങളെ ഉന്നംവെച്ച് അമ്പെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവൻ.
10 ജിഷ്ണു വിഷ്ണുവിനു (കൃഷ്ണൻ) പ്രിയപ്പെട്ടവൻ; വിഷ്ണുവിന്റെ മറ്റൊരു നാമംകൂടിയാണ്.

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അർജ്ജുനപ്പത്ത്&oldid=3353520" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്