അഷ്ടാംഗ യോഗ ( സംസ്കൃതം : अष्टाङ्गयोग , romanized :  aṣṭāṅgayoga  , "യോഗയുടെ എട്ട് അവയവങ്ങൾ") പതഞ്ജലി തന്റെ യോഗ സൂത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്ലാസിക്കൽ യോഗയുടെ വർഗ്ഗീകരണമാണ് . അവൻ എട്ട് കൈകാലുകൾ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് യമസ് (അബ്സ്തിനെന്ചെസ്), പറഞത് (ഒബ്സെര്വന്ചെസ്), ആസനം (നേരമുള്ള), ഡ്രസ്സ് (ശ്വസനം), പ്രത്യഹര (പിൻവലിക്കൽ), ധരന (ഏകാഗ്രത), ധ്യാന (ധ്യാനം) ഉം വിദേഹ (ആഗിരണം).

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അഷ്ടാംഗങ്ങൾ&oldid=3931477" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്