ഒരു ഗദ്യഭാഗമോ പദ്യഭാഗമോ അതിനോടൊപ്പം കുറച്ചു ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ചേ‍ർത്ത് നല്കുകയും അവയ്ക്ക് ഉത്തരം തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി.

അവധാരണം എങ്ങനെ തിരുത്തുക

തന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ലളിതമായ ഭാഷയിൽ സ്വന്തം വാക്യത്തിലാണ് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത്. avadharanam means unseen passage

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അവധാരണം&oldid=2467745" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്