സ്വാതിതിരുനാൾ രചിച്ച് മിശ്രചാപ്പ് താളത്തിൽ കുറുഞ്ഞി രാഗത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു പദമാണ് അളിവേണിയെന്തുചെയ്‌വൂ [1]. സ്വാതി കൃതികളിൽ ഭാവത്തിനു പ്രസിദ്ധമാണ് ഈ കൃതി. [2]


വരികൾതിരുത്തുക

അളിവേണി എന്തു ചെയ്‌വൂ
ഹന്ത ഞാനിനി മാനിനി


നളിനമിഴി ശ്രീ പദ്മനാഭൻ ഇഹ വന്നീലല്ലോ

ഇന്ദു യുതയാം നിശയും ഇന്ദിന്ദിരാദിരവവും
മന്ദമാരുതനും ചാരു മലയജാലേപനവും
കുന്ദജാതി സുമങ്ങളും കോമളാംഗി സഖിസുന്ദരൻ വരാഞ്ഞാൽ,
ലോകസുന്ദരൻ
ത്രിലോകസുന്ദരൻ
വരാഞ്ഞാലയേ
ചൊൽക കിം മേ പ്രയോജനം


പാരിടത്തിൽ അഹോ ബഹു
ഭാഗ്യവതി ആകുമേവൾ
സാരസാക്ഷനോടു കൂടി
സാമോദം രമിച്ചീടുന്നു
നീരിൽതാർ ശര സദൃശൻ
നിത്യം ഇങ്ങു വരും മാർഗ്ഗം
പാരം നോക്കുവതിന്നയി
ബാഷ്പം ഇന്നു വൈരിയായി

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. https://books.google.com/books?id=Ce6vDQAAQBAJ&pg=RA2-PA44-IA1&lpg=RA2-PA44-IA1&dq=%E0%B4%A8%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B4%AE%E0%B4%BF%E0%B4%B4%E0%B4%BF&source=bl&ots=ss2WGMwPhZ&sig=86b_oeQf3ORs-lcl2ZS8HAGFX7I&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj6_uns5IXSAhVUzGMKHS5VA1cQ6AEILTAE#v=onepage&q=%E0%B4%A8%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B4%AE%E0%B4%BF%E0%B4%B4%E0%B4%BF&f=false
  2. http://www.swathithirunal.in/htmlfile/16.htm
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അളിവേണിയെന്തുചെയ്‌വൂ&oldid=2493342" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്