അലക്സാൻഡ്രിയ ഗ്രന്ഥാലയം

പുരാതന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ പ്രാചീന ലൈബ്രറികളിലൊന്നായിരുന്നു ഈജിപ്തിലെ അലക്സാൻഡ്രിയ ഗ്രന്ഥാലയം അല്ലെങ്കിൽ അലക്സാൻഡ്രിയ. വൈജ്ഞാനിക വിഭാഗങ്ങളായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും പുരോഹിതരാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നതുമായ വിഖ്യാത ഗ്രന്ഥശേഖരമുള്ള ഒരു ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായിരുന്നു അത്.[1] കലയുടെ ഒമ്പത് ദേവതകളായ മ്യൂസസിനായി സമർപ്പിച്ച മൗസിയൻ എന്ന വലിയ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ലൈബ്രറി.[2]

പഴയ അലക്സാൻഡ്രിയ ഗ്രന്ഥാലയം

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. എൻ സൈക്ലോപീഡിയ ബ്രട്ടാനിക്ക. ഡിസിബുക്സ് മലയാളം പതിപ്പ് പേജ് 66 2003 കോട്ടയം
  2. Murray, S. A., (2009). The library: An illustrated history. New York: Skyhorse Publishing, p.17