അറബിക് ഭാഷയുടെ റൊമാനൈസേഷൻ എന്നത് ലാറ്റിൻ ലിപിയിൽ എഴുതുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അറബിക് ഭാഷയുടെ ചിട്ടയായ റെൻഡറിങ് ആണ്. റൊമാനൈസ്ഡ് അറബിക് ഭാഷ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവയിൽ പേരുകളുടെയും ശീർഷകങ്ങളുടെയും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ, അറബിക് ഭാഷാ കൃതികളുടെ പട്ടികപ്പെടുത്തൽ, അറബി ലിപിക്ക് പകരം അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഭാഷാ വിദ്യാഭ്യാസം, ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ശാസ്ത്രീയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ ഭാഷയുടെ പ്രാതിനിധ്യം. ലാറ്റിൻ അധിഷ്‌ഠിത അറബിക് അക്ഷരമാല പോലെയുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന രേഖാമൂലമുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന്റെ അനൗപചാരിക മാർഗങ്ങളുമായി വ്യത്യസ്‌തമായ ഈ ഔപചാരിക സംവിധാനങ്ങൾ, പലപ്പോഴും ഡയക്രിറ്റിക്‌സും നിലവാരമില്ലാത്ത ലാറ്റിൻ പ്രതീകങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

അറബിക് ഹ്രസ്വ സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ ـَ ـَ) മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് റോമനൈസേഷൻ കാണിക്കുന്ന Google Ngrams ചാർട്ട്

ـِ ـُ 20-19 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിൽ, مُسْلِم (muslim)ഉം ;مُحَمَّد(muhammad) ഉം ഉദാഹരണങ്ങളായി .

ലാറ്റിൻ ലിപിയിൽ വിവിധ അറബി ഇനങ്ങൾ റെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിലെ അന്തർലീനമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത സംവിധാനങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിലോ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിലോ ഇല്ലാത്ത അറബിക് ശബ്ദങ്ങൾക്കുള്ള ചിഹ്നങ്ങളാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ; അറബിക് നിശ്ചിത ലേഖനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, അത് എഴുതിയ അറബിയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ രീതിയിൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് സംസാര ഭാഷയിൽ നിരവധി ഉച്ചാരണങ്ങളുണ്ട്.[1]

  1. "What is romanization of arabic?".