അധികമുള്ള പദാർഥം നീക്കം ചെയ്യാനും പണിതീർത്ത പ്രതലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുമുള്ള ഒരു ഉപകരണം (ടൂൾ) ആണ് ഫയൽ (File) അഥവാ അരം. ഒരു ഫിറ്റർ ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൈപ്പണിയായുധമാണിത്(ഹാന്റ് ടൂൾ).ഒരു ലംബമായ ഉരുക്ക് കട്ടയും അതിലെ കഠിനീകരിച്ച ഉപരിതലവും ഉപരിതലത്തിലെ സമാന്തരമായ മൂർച്ചപല്ലുകളും കൂടിയതാണ് ഒരു അരം.

ഇതേ ഗണത്തിൽ വരുന്ന അലോഹങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള (പ്രധാനമായും തടി പോലുള്ള മൃദുല പദാർതങ്ങളിൽ) ഫയലിനെ റാസ്പ്(rasp) എന്നു വിളിയ്ക്കുന്നു.

അരം

ചരിത്രംതിരുത്തുക

അരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾതിരുത്തുക

വക്ക്തിരുത്തുക

ഉദരംതിരുത്തുക

ഉദരം (ബെല്ലി)

അഗ്രംതിരുത്തുക

അഗ്രം (ടിപ്പ് അഥവാ പോയിന്റ്)

ഹീൾതിരുത്തുക

സോൾഡർതിരുത്തുക

ടാങ്തിരുത്തുക

വർഗ്ഗീകരണംതിരുത്തുക

നീളം, ഛേദതലരൂപം, മുറിപ്പിന്റെ തരം, പല്ലിന്റെ പാരുഷ്യം(ഗ്രേഡ്) എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അരങ്ങളെ പ്രധാനമായും വർഗ്ഗീകരിക്കുന്നത്.

നീളംതിരുത്തുക

അറ്റത്തിന്റേയും ഹീലിന്റേയും ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരമാണ് അരത്തിന്റെ നീളെമെന്നു വിളിയ്ക്കുന്നത്. നീളം പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ടാങ്(പിടിയുടെ ഭാഗം) ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല. പൊതുവെ അരത്തിനു നീളം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഛേദതല വിസ്തീർണ്ണം കൂടും. കുറഞ്ഞത് 100 മി.മീ നീളവും കൂടിയത് 400 മി.മീ നീളവുമുള്ള അരങ്ങൾ സാധാരണമാണ്. ഇവയ്ക്കിടയിൽ ഓരോ 50 മി. മീ ലും അരങ്ങൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്.

ഛേദതലരൂപംതിരുത്തുക

വ്യത്യസ്ത ഛേദതലരൂപങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി അരങ്ങൾക്ക് പേരുനൽകാറുണ്ട്. സമചതുരം, പരന്നത്, ഉരുണ്ടത്, പകുതു ഉരുണ്ടത്, ത്രികോണം, സ്തംഭാകാരം തുടങ്ങിയ ആകൃതികളാണ് സാധാരണയായിട്ടുള്ളത്

മുറിപ്പിന്റെ തരംതിരുത്തുക

നാലുതരം മുറിപ്പുകളാണ് ഉള്ളത്. മുറിപ്പിന്റെ തരം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അരത്തിന്റെ മുറിപ്പുനിരകളുടെ ഇനവും സ്വഭാവവുമാണ്

ഒറ്റമുറിപ്പ്തിരുത്തുക

Single Cut

ഇരട്ട മുറിപ്പ്തിരുത്തുക

Double Cut

റാസ്പ്കട്ട്തിരുത്തുക

Rasp Cut

വളഞ്ഞ മിൽ ചെയ്ത പല്ല്തിരുത്തുക

Curved teeth

പല്ലിന്റെ പാരുഷ്യംതിരുത്തുക

അരത്തിന്റെ തരങ്ങൾതിരുത്തുക

അരങ്ങളെ പല ഗ്രൂപ്പുകളായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. മെഷിനീസ്റ്റ് അരം, വാൾ അരം(saw file), മെഷീൻ അരം, റോട്ടറി അരം, റോട്ടറിബർ അരം, സ്വിസ് അരം, ബ്രോച്ച് അരം, തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട തരത്തിലുള്ള അരങ്ങൾ. പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനുള്ള അരങ്ങളുമുണ്ട്.

മെഷീനിസ്റ്റ് അരങ്ങൾതിരുത്തുക

കൈ അരംതിരുത്തുക

Hand file

സമചതുര അരംതിരുത്തുക

പകുതി ഉരുണ്ട അരംതിരുത്തുക

ഉരുണ്ട അരംതിരുത്തുക

പില്ലർ അരംതിരുത്തുക

ത്രികോണ അരംതിരുത്തുക

വാർഡിങ് അരംതിരുത്തുക

നൈഫ് എഡ്ജ് അരംതിരുത്തുക

ബാരറ്റ് അരംതിരുത്തുക

വാൾ അരങ്ങൾതിരുത്തുക

ബാന്റ് സോ അരംതിരുത്തുക

മെഷീൻ അരങ്ങൾതിരുത്തുക

സ്വിസ്സ് അരങ്ങൾതിരുത്തുക

ബ്രോച്ച് അരങ്ങൾതിരുത്തുക

റോട്ടറി അരങ്ങൾതിരുത്തുക

പ്രത്യേക അരങ്ങൾതിരുത്തുക

ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധംതിരുത്തുക

അരത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ താഴെപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്.

അനുയോജ്യമായ വലിപ്പത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കൽതിരുത്തുക

ആദ്യത്തെ രൂപപ്പെടുത്തൽതിരുത്തുക

അനീലിങ്തിരുത്തുക

അവസാനത്തെ രൂപപ്പെടുത്തൽതിരുത്തുക

പല്ലുവെട്ടൽതിരുത്തുക

കഠിനീകരണംതിരുത്തുക

ഫിനിഷിങ്തിരുത്തുക

രാകൾ രീതിതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അരം&oldid=2280311" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്