വില്ല് ഉപയോഗിച്ച് അയക്കുന്ന ആയുധം. ശരം, സായകം, ശിഖാ, ബാണം, എന്നീ പേരുകളിലും അറിയുന്നു.

ആവനാഴി തിരുത്തുക

അമ്പു സൂക്ഷിക്കുന്ന പാത്രം

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അമ്പ്&oldid=3835030" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്