അന്നൂർ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ ക്ഷേത്രം

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും 3.5കി.മി മാറി അന്നൂരിൽ സ്ഥിതിചെയുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് അന്നൂർ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം. ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ മഹാവിഷ്ണുവാണ്.

Annur Sree Mahavishnu Temple
Vishnu and Lakshmi on Shesha Naga, ca 1870.jpg
പേരുകൾ
ശരിയായ പേര്:Annur Sree Mahavishnu Temple
സ്ഥാനം
രാജ്യം:India
സംസ്ഥാനം:Kerala
സ്ഥാനം:Annur, Payyanur