ഔദ്യോഗിക മുദ്ര

2013 ഡിസംബറിൽ ചേർന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലി തീരുമാന പ്രകാരം 2015 അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണ് വർഷം ആണ്.

പുറംകണ്ണികൾതിരുത്തുക

  1. http://www.fao.org/soils-2015/en/