അനന്താസനം
 • വശത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞു കിടക്കുക
 • ശരീരം നേർരേഖയിലായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
 • വലതു കൈ മടക്കി തലയ്ക്ക് താങ്ങുകൊടുക്കുക.
 • ഇടതു കൈ തുടയ്ക്കു മീതെ പതിച്ചു വയ്ക്കുക.
 • ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇടതുകാൽ ഉയർത്തുക.
 • ഇടതു കൈ കൊണ്ട് ഉയർന്നിരിക്കുന്ന കാലിന്റെ വിരലിലോ കണങ്കാലിലോ പിടിക്കുക.
 • ആറോ പത്തോ നിമിഷം ശ്വാസം വിടാതെ അങ്ങനെ നിൽക്കുക.
 • ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പഴയിനിലയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക.
 • ഇടതുവശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
 • Asana Pranayama Mudra Bandha -Swami Satyananda Saraswati
 • Light on Yoaga - B.K.S. Iiyenkar
 • യോഗപാഠാവലി- യോഗാചാര്യ ഗോവിന്ദന് നായര്, ഡീ.സി. ബുക്സ്
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അനന്താസനം&oldid=2279972" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്