അക്ഷരശൃംഖല (കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രം)

അക്ഷരങ്ങളുടെ (char) ഒരു ശൃംഖലയെയാണ് (array) കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രത്തിൽ അക്ഷരശൃംഖല (string) എന്ന് പറയുന്നത്. അന്തർലീനമായി ഇത് അക്ഷരങ്ങളുടെ ഒരു ശൃംഖലയാണെങ്കിലും പല പ്രോഗ്രാമിങ്ങ് ഭാഷകളിലും അക്ഷരശൃംഖല (string) ഒരു തനതായ ഡാറ്റാറ്റൈപ്പാണ്.

ഗണസിദ്ധാന്തത്തിൽ അക്ഷരശൃംഖലയുടെ ഔപചാരിക നിർവചനം ഇപ്രകാരമാണ്


കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിൽ "Hello world" എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യം ഇപ്രകാരമാണ് സംഭരിക്കുക :

ഇൻഡെക്സ്(index) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
അക്ഷരം H e l l o   w o r l d NULL
ASCII decimal മൂല്യം 72 101 108 108 111 32 119 111 114 108 100 NULL
ബൈനറി മൂല്യം 01001000 01100101 01101100 01101100 01101111 0100000 01110111 01101111 01110010 01101100 01100100 00000000

ഒരു സി++ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു അക്ഷരശൃംഗലയെ അതിന്റെ പ്രാഥമിക (primitive) രൂപത്തിൽ (as char array) ഇപ്രകാരമാണ് സൃഷ്ട്ടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക.

//Standard c++ code. Will need minor modification for Turbo C++

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
	char a[] = "Hello world";
	for(int j=0; j<11; ++j) {
	  cout<<a[j];
	}
	cout<<endl;
	return 0;
}

അവലംബംതിരുത്തുക