പ്രാചീന ഭാരതത്തിലെ 16 മഹാജനപദങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അംഗം. ചംമ്പായായിരുന്നു അംഗ ദേശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം. ബിഹാറിലെ മുംഗർ ജില്ലയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അംഗരാജാവ് ഭരിച്ചിരുന്ന രാജ്യമാണ് അംഗം. ബലിയുടെ പുത്രനാണ് അംഗൻ

ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഹൈന്ദവപുരാണമായ മഹാഭാരതത്തിൽ പ്രസ്ഥാവിച്ചിട്ടുള്ള കർണ്ണന്റെ വളർത്തച്ഛനായ അധിരഥൻ. അധിരഥൻ സൂത വംശജനാണ് . അതിനാൽ ചന്ദ്രവംശ രാജാക്കന്മാരായ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെയും പാണ്ടുവിന്റെയും സാമന്തന്മാരെന്ന നിലയ്ക്കാണ് അവർ അംഗരാജ്യത്തു കഴിഞ്ഞു കൂടിയിരുന്നത് .

ഹസ്തിനപുരത്തിൽ പാണ്ഡവരും കൗരവരും തമ്മിൽ ആയുധപരീക്ഷ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കൗരവപക്ഷക്കാരനായ കർണ്ണന്റെ കുലീനത്വത്തെ പാണ്ഡവർ ചോദ്യം ചെയ്തു .ആ സമയം ദുര്യോധനൻ കർണ്ണന്റെ തുണയ്ക്കെത്തുകയും , അംഗരാജ്യത്തെ സകല അധികാരങ്ങളും കർണ്ണനായി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും , കർണ്ണനെ അംഗരാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു .

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അംഗം&oldid=2916863" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്