മഗ്നോളിയേൽസ്

(Magnoliales എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

സപുഷ്പിസസ്യങ്ങളിലെ ഒരു നിരയാണ് മഗ്നോളിയേൽസ് (Magnoliales).

മഗ്നോളിയേൽസ്
a Magnolia flower, showing all the parts
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം e
കിങ്ഡം: സസ്യലോകം
ക്ലാഡ്: ട്രക്കിയോഫൈറ്റ്
ക്ലാഡ്: സപുഷ്പി
ക്ലാഡ്: Magnoliids
Order: Magnoliales
Juss. ex Bercht. & J.Presl[1]
Families

Annonaceae
Degeneriaceae
Eupomatiaceae
Himantandraceae
Magnoliaceae
Myristicaceae

Myristica fragrans tree from Myristicaceae in Goa, India.

വർഗ്ഗീകരണം

തിരുത്തുക

മഗ്നോളിയേൽസ് നിരയിൽ ആറ് കുടുംബങ്ങളാണ് ഉള്ളത്:

എ പി ജി സിസ്റ്റം

തിരുത്തുക

1998 -ലെ എ പി ജി സിസ്റ്റം, 2003 -ലെ എ പി ജി സിസ്റ്റം II, 2009 -ലെ എ പി ജി സിസ്റ്റം III എന്നിവപ്രകാരം ഈ നിര മഗ്നോലൈഡ്‌സ് ക്ലാഡിൽ താഴെപ്പറഞ്ഞവിധത്തില്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.[1]

order Magnoliales
family Annonaceae
family Degeneriaceae
family Eupomatiaceae
family Himantandraceae
family Magnoliaceae
family Myristicaceae
Magnoliids

Canellales

Piperales

Magnoliales

Myristicaceae

Magnoliaceae

Degeneriaceae

Himantandraceae

Eupomatiaceae

Annonaceae

Laurales

The current composition and phylogeny of the Magnoliales.[2][3][4]

ഈ വ്യവസ്ഥാനുസാരം എപിജി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതനുസരിച്ച് മഗ്നോളിയേൽസ് ഒരു അടിസ്ഥാന ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇത് യൂഡിക്കോട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ആദ്യകാല സംവിധാനങ്ങൾ

തിരുത്തുക

ക്രോൺക്വിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം (1981) മാഗ്നോളിയോപ്സിഡയുടെ (= ഡൈകോട്ടിലെഡോണുകൾ) ഉപവിഭാഗമായ മാഗ്നോലിഡയിൽ ക്രമം സ്ഥാപിക്കുകയും ഈ സർക്കംസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

തോൺ സിസ്റ്റം (1992) സൂപ്പർ ഓർഡർ ആയ മഗ്നോളിയാന നിരയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മാഗ്നോളിഡേ (= ഡൈകോട്ടിലെഡോണുകൾ), ഉപവിഭാഗത്തിലും മഗ്നോളിയോപ്സിഡ (= ആൻജിയോസ്‌പെർംസ്) ക്ലാസ്സിലും ഈ സർക്കംസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചു. (മറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ലോറേൽസും പിപെരേൽസ് ഉൾപ്പെടെ):

1964 ലെ അപ്‌ഡേറ്റിൽ എംഗ്ലർ സിസ്റ്റം ക്ലാസ് ഡികോട്ടിലെഡോണിയയെ (= ഡൈകോട്ടിലെഡോണുകൾ), സബ്ക്ലാസ്സിസ് ആർക്കൈക്ലമിഡീ നിരയിലുൾപ്പെടുത്തി ഈ സർക്കംസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

 • order Magnoliales
  • family Amborellaceae
  • family Annonaceae
  • family Austrobaileyaceae
  • family Calycanthaceae
  • family Canellaceae
  • family Cercidiphyllaceae
  • family Degeneriaceae
  • family Eupomatiaceae
  • family Eupteleaceae
  • family Gomortegaceae
  • family Hernandiaceae
  • family Himantandraceae
  • family Illiciaceae
  • family Lauraceae
  • family Magnoliaceae
  • family Monimiaceae
  • family Myristicaceae
  • family Schisandraceae
  • family Trimeniaceae
  • family Tetracentraceae
  • family Trochodendraceae
  • family Winteraceae

The Wettstein system, latest version published in 1935, did not use this name although it had an order with a similar circumscription with the name Polycarpicae. This was placed in the Dialypetalae in subclass Choripetalae of class Dicotyledones. (See also Sympetalae).

From the above it will be clear that the plants included in this order by APG have always been seen as related. They have always been placed in the order Magnoliales (or a predecessor). The difference is that earlier systems have also included other plants, which have been moved to neighbouring orders (in the magnoliids) by APG.

 1. 1.0 1.1 Angiosperm Phylogeny Group (2009). "An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III". Botanical Journal of the Linnean Society. 161 (2): 105–121. doi:10.1111/j.1095-8339.2009.00996.x. Archived from the original (PDF) on 2017-05-25. Retrieved 2013-07-06.
 2. Angiosperm Phylogeny Group (2003). "An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II". Botanical Journal of the Linnean Society. 141 (4): 399–436. doi:10.1046/j.1095-8339.2003.t01-1-00158.x.
 3. Soltis, P. S.; D. E. Soltis (2004). "The origin and diversification of Angiosperms". American Journal of Botany. 91 (10): 1614–1626. doi:10.3732/ajb.91.10.1614. PMID 21652312.
 4. Stevens, P.F. (2001). "MAGNOLIALES Bromhead". Angiosperm Phylogeny Website. 13. Retrieved 30 December 2017.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മഗ്നോളിയേൽസ്&oldid=3973625" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്