1968-ലെ സമ്മർ ഒളിംപിക്സിൽഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനം

Medalistsതിരുത്തുക

  Bronzeതിരുത്തുക

Field hockey, Men's Team Competition. Team members:

Athleticsതിരുത്തുക

പ്രധാന ലേഖനം: Athletics at the 1968 Summer Olympics

Men's Hammer Throw

  • Qualification Round — 60.84(→ 20th place)

Shootingതിരുത്തുക

പ്രധാന ലേഖനം: Shooting at the 1968 Summer Olympics

Two shooters represented India in 1968.

Trap
  • Qualification Round — 194(→ 10th place)
  • Qualification Round — 192(→ 17th place)
Skeet
  • Qualification Round — 187(→ 28th place)