സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി (എസ്എസിപി) (English: South African Communist Party (SACP). 1921ൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ സംഘടനയെ വർണ്ണ വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമരത്തിൽ പങ്കുചേർന്നതിന് 1950ൽ ഭരണകൂടം നിരോധിച്ചു. ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്,കോൺഗ്രസ് ഓഫ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ട്രേഡ് യൂനിയൻസ് എന്നിവ ചേർന്നുള്ള ത്രൈപാർട്ടി സഖ്യത്തിൽ അംഗമാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി

സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി
General SecretaryBlade Nzimande
First Deputy General SecretaryJeremy Cronin
Second Deputy General SecretarySolly Afrika Mapaila
രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്1921
ആസ്ഥാനം3rd Floor, Cosatu House
1 Leyds Street, cnr Biccard
Braamfontein
Johannesburg, 2000
പത്രംUmsebenzi
യുവജനവിഭാഗംYoung Communist League of South Africa
അംഗസംഖ്യ  (2015)see above 220,000 [1]
ആശയംCommunism
Marxism–Leninism[2]
ദേശീയാംഗീകാരംTripartite Alliance
അന്താരാഷ്ട്ര അംഗത്വംAfrica Left Networking Forum
International Meeting of Communist and Workers' Parties (IMCWP)
ഔദ്യോഗികനിറങ്ങൾRed, Black, Yellow
              
വെബ്സൈറ്റ്
www.sacp.org.za
പാർട്ടി കൊടി
Flag of the South African Communist Party.svg

അവലംബംതിരുത്തുക