ക്രിയക്ക് സഹായകമായി നിൽക്കുന്ന കാരകം ആണ് സാക്ഷി. രാമൻ കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ കൃഷ്ണനോട് എന്നത് സാക്ഷി .

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സാക്ഷി_(വ്യാകരണം)&oldid=1851828" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്