വ്യവസായം എന്നതിന് കൃഷി, കൈത്തൊഴിൽ എന്നൊക്കെയല്ലേ സംസ്കൃതത്തിൽ അർഥം! —ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Anoop Manakkalath (സം‌വാദംസംഭാവനകൾ)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:വ്യവസായം&oldid=1485005" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"വ്യവസായം" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.