സംവാദം:റോഹിംഗാ ജനവിഭാഗം

There are no discussions on this page.
"റോഹിംഗ്യാ ജനവിഭാഗം" എന്ന താൾ 2014 ജൂൺ മാസം മുതൽ നിലവിലുള്ളതായി കാണുന്നു. അപ്പോൾ ലയനം പുതിയ താളിൽ നിന്ന് നിലവിലുള്ള താളിലേയക്കാവുന്നതാണ് ഉചിതം എന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട്.

malikaveedu 05:19, 30 സെപ്റ്റംബർ 2017 (UTC)

"റോഹിംഗാ ജനവിഭാഗം" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.