സംവാദം:തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ

Latest comment: 11 വർഷം മുമ്പ് by Anoopan

കോർപറേഷൻ എന്നത് നഗരസഭ ആക്കിക്കൂടേ? തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ ? --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ 12:57, 25 നവംബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

കോർപറേഷനും, നഗരസഭയും രണ്ടും രണ്ടാണെന്നത് സംശയമുണ്ടാക്കുമോ? --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ 13:00, 25 നവംബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]
വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപദ്ധതി/കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ#മുനിസിപ്പാലിറ്റി/കോർപ്പറേഷൻ കാണുക --അനൂപ് | Anoop 13:34, 25 നവംബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]
"തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.