സംവാദം:ജായ്ക്ക് ബ്ലായ്ക്ക്

സംവാദം ചേർക്കുക
There are no discussions on this page.

ജായ്ക്ക് ബ്ലായ്ക്ക്, യ് കൾ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ പൊതുവേ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ലല്ലോ--അഭി 18:09, 11 നവംബർ 2008 (UTC)

"ജായ്ക്ക് ബ്ലായ്ക്ക്" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.