പേരില് ര യോ റ യോ ശരി? രക്തസാക്ഷിത്തം? കല്ലുകടിക്കുന്നു. calicuter


Origen എന്നതിന്റെ ശരിയായ ഉച്ചാരണം എന്തെന്നു എനിക്കും നിശ്ചയമില്ല. ഞാൻ ഒരിജൻ എന്ന് എഴുതിയത്, എന്റെ കൊച്ചു നാളുകളിൽ മലയാളത്തിലുള്ള 'വണക്കമാസപുസ്തക' ങ്ങളിലും മറ്റും വായിച്ചു കൺട ഓർമമ വച്ചാണ്. എന്നാൽ ലേഖനം എഴുതിക്കഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്തീയവാരികയായ 'സത്യദീപ'ത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിൽ, പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരനായ ബാബു ഡി. പോൾ ഓറിഗൻ എന്നു എഴുതിക്കണ്ടു. (ക്രിസ്ത്‌മസ്സിന്റെ വെല്ലുവിളി എന്നാണ് ലേഖനത്തിന്റെ ശീർഷകം. Online edution-ലെ ലിങ്ക് ഇതാണ്: http://www.sathyadeepam.org/Cover%20Story.asp?id=19585&volno=81&issno=20&catid=1&sess=177412886$177746218E177412886E177412886F177412886E177412886$177412886&177412886E177412886E177412886

പിന്നെ, രക്തസാക്ഷിത്തം തന്നെയാണ് ശരി. ഉദാഹരണത്തിന്, ആണത്ത്വം അല്ല, ആണത്തം ആണ് ശരി.

Georgekutty 23:01, 25 ഡിസംബർ 2007 (UTC)Reply

Origen എന്നതിതിന്റെ ഉച്ചാരണം ഒരിജൻ എന്നു തന്നെയാണ്. ഈ ലിങ്ക് നോക്കുക : http://www.thefreedictionary.com/Origen Georgekutty 17:12, 30 ഡിസംബർ 2007 (UTC)Reply

രക്തസാക്ഷിത്വം ആവാനേ ഇടയുള്ളൂ. രക്തസാക്ഷി സംസ്കൃതന്. ആണ് പച്ചമലയാളം. അപ്പോള് ആണത്തം. പുരുഷന് സംസ്തൃതന്, അപ്പോള് പുരുഷത്വം.Calipso 15:57, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)Reply

'രക്തസാക്ഷിത്ത' ത്തിലെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതിനും അതിന്റെ പിന്നിലെ reasoning 'മുടന്തൻ' ആണെന്ന് കാണിച്ചുതന്നതിനും നന്ദി. ലേഖനത്തിൽ തിരുത്തിയട്ടുണ്ട്. Georgekutty 21:31, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)Replyപേരിനു പിന്നിൽ

തിരുത്തുക

പേരിനു പിന്നിൽ എന്ന ശീർഷകത്തിനു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഖണ്ഡികയിൽ മൂന്നു വാചകങ്ങളുള്ളതിൽ രണ്ടാമത്തേതും മൂന്നാമത്തേതും തെറ്റായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തേത് ഞാൻ ശരിയാക്കി. രണ്ടാമത്തെ വാചകം തീർത്തും വിലക്ഷണമാണ്. അത് മൊത്തം പോളിച്ചെഴുതുകയല്ലാതെ ശരിയാക്കാൻ വഴി കാണുന്നില്ല. അതിൽ എന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നു വ്യക്തമല്ലാത്തതു കൊണ്ട്, പൊളിച്ചെഴുതാനും ധൈര്യം വരുന്നുമില്ല. മറ്റാരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Georgekutty 18:13, 25 ഡിസംബർ 2007 (UTC)Reply

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കി നോക്കി എഴുതിയതാണ്‌. തെറ്റുണ്ടാവാമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ധൈര്യമായിട്ട് മാറ്റിക്കോളൂ. — ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് ചള്ളിയാൻ (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കി ഇപ്പോൾ ഞാനും നോക്കി: രസമായിരിക്കുന്നു! Etymology-യിൽ അത് ആകെ 'ഉറപ്പായി' പറയുന്നത്, Origen എന്ന പേരിന്റെ ആദ്യഭാഗത്തിന്റെ അർഥം ഉറപ്പില്ലെന്നും(is uncertain) രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിന്റേത് നിശ്ചയമില്ലെന്നും(is equivocal) ആണ്. ഇത്ര ഉറപ്പും നിശ്ചയവുമില്ലാത്ത കാര്യം English-ൽ നിന്നു മൊഴിമാറ്റുകകൂടി ചെയ്തപ്പോൾ, ഇങ്ങനെ ആയതിൽ അത്ഭുതമില്ല. അതിനെ അവലംബിച്ച് ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു addition വേണ്ടിയിരിന്നില്ല. Georgekutty 21:33, 26 ഡിസംബർ 2007 (UTC)Reply


is equivocal എന്നാൽ നിശ്ചയമില്ല എന്നാണോ? എനിക്ക് തോന്നിയത് എല്ലാവരും അതേ അഭിപ്രായക്കാരാണ്‌ എന്നാണ്‌. --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 17:27, 30 ഡിസംബർ 2007 (UTC)Reply

Equivocal-ന്റെ നിഘണ്ഡുവിലെ അർഥം സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതല്ല. താഴെ നോക്കൂ:- Equivocal - open to two or more interpretations; or of uncertain nature or significance; or (often) intended to mislead; "an equivocal statement"; "the polling had a complex and equivocal (or ambiguous) message for potential female candidates"; "the officer's equivocal behavior increased the victim's uneasiness"; "popularity is an equivocal crown"; "an equivocal response to an embarrassing question". ഇതു താഴെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സൈറ്റിൽ നിന്നു എടുത്തതാണ്. http://www.thefreedictionary.com/equivocal ഏതു Dictionary നോക്കിയാലും ഇതോ ഇതിനടുത്തതോ ആയ അർഥമേ കാണൂ. Georgekutty 18:12, 31 ഡിസംബർ 2007 (UTC)Reply

ഞാൻ ഐകകണ്ഠേന എന്നർത്ഥമാണ്‌ അതിന്‌ എന്നാണ്‌ കരുതിയത്. തെറ്റു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിന്‌ നന്ദി. --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 18:24, 31 ഡിസംബർ 2007 (UTC)Reply

ഏകകണ്ഠമായി, ഐകകണ്ഠ്യേന എന്നിങ്ങനെ സ്കൂള് ക്സാസില് തെറ്റുതിരുത്തി പഠിപ്പിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മി. മലയാളം അതിലപ്പുറം, അല്ലേ Calipso 15:54, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)Reply

പേരിനു പിന്നിൽ

തിരുത്തുക

മറ്റൊരാൾ (അത്ര മര്യാദയോടെയല്ലയെങ്കിലും) നേരത്തേ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടും, ധിക്കാരപൂർ‌വം "അല്പം വിഡ്ഡിത്തം നല്ലതാണ്" എന്നു പറഞ്ഞ് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന ഈ മാറ്റത്തിന്റെ അവലംബം 'അവലംബിക്കാവുന്നത്' അല്ല എന്നു ഇതോടെ വ്യക്തമായല്ലോ. അത് remove ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വബോധവും സൗമനസ്യവും, അനാവശ്യമായ മാറ്റം വരുത്തിയ സുഹൃത്തിന് ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ? അതല്ലെങ്കിൽ തഴെക്കാണുന്ന വാക്യം ഏതു ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്നും അതിന്റെ അർഥം എന്തെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കണം.

പേരിന്റെ ആദ്യപാദമായ ഒരി Ὡρος ഔറോസ് എന്നത് ഗ്രീക്ക് ദൈവമായ ഹോറുസിനെയും , ὄρος ഓറോസ്, പർ‌വ്വതം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ), രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ ജെനേസ് എന്നത് (ദയവുള്ളവൻ എന്നർത്ഥമുള്ള ജെനോസ് γένος എന്ന ശബ്ദത്തിൽ നിന്നോ ജനിപ്പിക്കുന്ന എന്നർത്ഥമുള്ള γεννάω ജെന്നാ എന്നതിൽ )നിന്നോ ആയിരിക്കാം എന്നാണ് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്

ലേഖനങ്ങൾക്കു കുറവുകളുണ്ടാകാം. എന്നാൽ അവയുടെ മുഖശ്രീ കെടുത്താൻ എന്തിനിങ്ങനെ പാടു പെടണം. Georgekutty 18:03, 1 ജനുവരി 2008 (UTC)Reply

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലുള്ളതാണ്‌. അവിടെ ആരും തെറ്റ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. (തെറ്റാണെങ്കിൽ കൂടി) പിന്നെ അത് വിഡ്ഢിത്തം ആണ്‌ എന്ന് താങ്കൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്.അക്കാര്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടെ ആരായണം. താങ്കൾ എഴുതുന്നത് മറ്റുള്ളവർ തിരുത്തുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാതെ ഇരിക്കണം എന്നാണ്‌ വിക്കിയുടെ ഒരു നയം. അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല.

രണ്ടാമത്തേത്: എഴുതിയ ആൾ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല. താങ്കൾക്കും അതാവാം. മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യം ഗ്രീക്ക് ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താങ്കൾ എഴുതുന്ന ലേഖനത്തിൽ ഞാൻ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നത് താങ്കൾക്കിഷ്ടമാവുന്നില്ല എന്നാണ്‌. അല്ലെങ്കിൽ പഴയ വിഷയം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും എടുത്തിടണ്ട ആവശ്യം വരില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ലേക്ഖനത്തിന്റെ മുഖഃശ്രീയുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല. മുഖശ്രീക്ക് വേണ്ടിയല്ല ലേഖനമെഴുതുന്നത്. --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 11:19, 3 ജനുവരി 2008 (UTC)Reply

മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യം ഗ്രീക്ക് ആണത്രെ! ഞാനതു വിശ്വസിക്കുന്നു. എനിക്കതു നേര‍ത്തേ ഊഹിക്കാൻ കഴിയണമായിരുന്നു. ഇടക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഗ്രീക്ക് വാക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വാക്യത്തിന്റെ ഭാഷ മലയാളമായിരിക്കുമെന്നു ഞാൻ സംശയിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാകാതെ വന്നപ്പോൾ സങ്കടം പറഞ്ഞത്. വാക്യം മിക്കവാറും മലയാളം ലിപിയിൽ ആണെങ്കിലും, അതിന്റെ ഭാഷ ഗ്രീക്ക് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ മനസ്സിലാകാത്തതിൽ സങ്കടമില്ല. Georgekutty 15:35, 3 ജനുവരി 2008 (UTC) പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി - എന്റെ കുസൃതിച്ചോദ്യത്തിന് ഇത്ര സൗമ്യമധുരമായും ഗൗരവപൂർവവും മറുപടി പറഞ്ഞ നിഷ്കളങ്കതതക്ക് നമസ്കാരം!Georgekutty 10:56, 4 ജനുവരി 2008 (UTC)Reply

കുസൃതിച്ചോദ്യമാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ജോർജ്ജുകുട്ടീ, താങ്കൾ മറ്റു ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇതേ മട്ടിൽ സം‍വാദം ഇട്ടിരുന്നു. അതും കുസൃതിച്ചോദ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിശാലമനസ്ഥിതി ഇല്ലാതെയായിപ്പോയി. ക്ഷമിക്കുമല്ലോ. (ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതും അതിൻറെ ഭാഗമാണ്)

താങ്കൾ പറഞ്ഞ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റുകൾ സ്ഥാനം മാറ്റി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൽ അർത്ഥം മനസ്സിലാവുമോ എന്നു പരിശോധിക്കുക. ടെമ്പ്ലേറ്റുകൾ ഇട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ സ്ഥാനഭ്രംശമായിരിക്കണം ബ്രാക്കറ്റുകൾക്ക് സംഭവിച്ചതതെന്നു കരുതുന്നു. തെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ വളച്ച് മൂക്കിൽ പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പ്രായം അല്പം കുറവാണ്. ശരിയാവുമായിരിക്കും . --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 11:41, 4 ജനുവരി 2008 (UTC)Reply

പാവം ബ്രാക്കറ്റ് എന്തു പിഴച്ചു?

തിരുത്തുക

ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റം ഈ വാക്യത്തെ രക്ഷപെടുത്തുകയില്ല ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വാക്യം ശരിയാണോ എന്നു പരിശോധിക്കാൻ ബ്രാക്കറ്റുകൾ നീക്കി അതു വായിച്ചു നോക്കുകയാണ് വഴി. വാക്യത്തിന്റെ ഘടന പൂർത്തിയാകാൻ, വിശദീകരണമെന്നോണം ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം ആവശ്യമില്ല. വാക്യം, ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റുകൾക്കകത്തെ ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റി താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നു വായിച്ചു നോക്കൂ.

പേരിന്റെ ആദ്യപാദമായ ഒരി/ഒറി എന്നത് ഗ്രീക്ക് ദൈവമായ ഹോറുസിനെയും , ὄρος ഓറോസ്, രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ ജെനേസ് എന്നത് ദയവുള്ളവൻ എന്നർത്ഥമുള്ള ജെനോസ് എന്ന ശബ്ദത്തിൽ നിന്നോ ജനിപ്പിക്കുന്ന എന്നർത്ഥമുള്ള ജെന്നാ എന്നതിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കാം എന്നാണ്‌ അനുമാനിക്കുന്നത്.

അത് വെട്ടിക്കളയുകയേ വഴിയുള്ളു എന്നു ആർക്കും മനസ്സിലാകും.Georgekutty 12:34, 4 ജനുവരി 2008 (UTC)Reply

ഇപ്പോൾ ഞാൻ, പേരിനു പിന്നിൽ എന്ന ഭാഗം ഭേദമാക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി. വിജയിച്ചുവെന്നുറപ്പില്ല.Georgekutty 15:40, 11 ജനുവരി 2008 (UTC)Reply

അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒറിജൻ അല്ലേ ശരി? ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഒറിഗൻ ആൺ.

--ലിജു മൂലയിൽ 14:22, 24 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)Reply

ഇത്തരം പേരുകളുടെ മലയാളം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം വളരെ frustrating ആണ്. Origen-ന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ല എന്ന് ഞാൻ തന്നെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരിജൻ എന്ന് ലേഖനത്തിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് മുപ്പത് വർഷത്തിലേറെ മുൻപ് ചില കത്തോലിക്കാ ഭക്താഭ്യാസ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതിക്കണ്ട് ഓർമ്മ വച്ചാണ്. അടുത്തകാലത്തെങ്ങും ഈ പേര് മലയാളം ലിപിയിൽ ഞാൻ കൺടിട്ടില്ല. ഒരു exception ഉള്ളത് ഈ താളിന്റെ മുകളിൽ ‍ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ബാബു പോളിന്റെ ലേഖനമാണ്. അതിൽ ഓറിഗൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്താ ചെയ്യുക? Georgekutty 16:08, 24 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)Reply

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:ഒരിജൻ&oldid=665768" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"ഒരിജൻ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.