ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ദിനം ലയിപ്പിക്കുന്നത്തിരുത്തുക

രണ്ടും ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചായതിനാൽ പെട്ടെന്ന് ലയിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ദിനം എന്ന ലേഖനം നല്ലതുപോലെ വൃത്തിയാക്കേണ്ടതുമുണ്ട്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 09:15, 22 ജനുവരി 2014 (UTC)

"ഐക്യരാഷ്ട്ര ദിനം" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.