ഈ താളിനു ഗുണനിലവാരമില്ലെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. ഇതു മെ‌ച്ചപ്പെടുത്താൻ എന്താണു ചെയ്യേണ്ടത് ?— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Kcvinu (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:ഉന്നത_തല_ഭാഷ&oldid=3431747" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"ഉന്നത തല ഭാഷ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.