ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 12 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 12 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

1

  • 1810(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
  • 1811(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  • 1812(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  • 1813(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
  • 1814(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
  • 1815(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  • 1816(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  • 1817(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  • 1818(3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  • 1819(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:1810-കൾ&oldid=1137509" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്