വിക്കിപീഡിയ:സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ


നിലവിലെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം:സ്ഥിതിവിവരം എന്ന താൾ കാണുക.

 • താളുകൾ: 4,62,082
 • ലേഖനങ്ങൾ: 74,566
 • പ്രമാണങ്ങൾ: 6,729
 • തിരുത്തലുകൾ: 35,23,029
 • അംഗത്വമെടുത്ത ഉപയോക്താക്കൾ: 1,50,453
 • കാര്യനിർവ്വാഹകർ: 15
 • സജീവ ഉപയോക്താക്കൾ: 365 (കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഉപയോക്താക്കൾ)

വർഷാരംഭത്തിലെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

വർഷം ലേഖനങ്ങൾ താളുകൾ തിരുത്തലുകൾ കാര്യനിർവ്വാഹകർ അംഗത്വമെടുത്ത ഉപയോക്താക്കൾ സജീവ ഉപയോക്താക്കൾ ചിത്രങ്ങൾ ഡെപ്ത്ത്
2008 5,133 24,435 1,26,412 12 4,214 3,481 73
2009 8,511 49,865 2,91,205 13 8,290 5,476 138
2010 11,635 76,848 5,51,293 16 14,684 174 6,369 225
2011 16,116 1,14,771 9,83,861 19 22,774 239 3,836 321
2012 21,872 1,44,676 12,76,786 17 31,544 292 2,124 278
2013 27,920 1,89,447 16,72,731 18 43,609 411 2,856 296

പ്രതിവർഷം സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങൾതിരുത്തുക

വർഷം ലേഖനങ്ങൾ താളുകൾ തിരുത്തലുകൾ കാര്യനിർവ്വാഹകർ അംഗത്വമെടുത്ത ഉപയോക്താക്കൾ സജീവ ഉപയോക്താക്കൾ ചിത്രങ്ങൾ ഡെപ്ത്ത്
2008 3,378 ( 65.8%) 25,430 ( 104.1%) 1,64,793 ( 130.4%)  1 4,076 ( 96.7%)  1,995  65
2009 3,124 ( 36.7%) 26,983 ( 54.1%) 2,60,088 ( 89.3%)  3 6,394 ( 77.1%)  893  87
2010 4,481 ( 38.5%) 37,923 ( 49.3%) 4,32,568 ( 78.5%)  3 8,090 ( 55.1%)  65  2,533  96
2011 5,756 ( 35.7%) 29,905 ( 26.1%) 2,92,925 ( 29.8%)  2 8,770 ( 38.5%)  53  1,712  4
2012 6,048 ( 27.7%) 44,771 ( 30.9%) 3,95,945 ( 31.0%)  1 12,065 ( 38.2%)  119  732  18

2013-ൽ ഇതുവരെ:

 • 46646 ലേഖനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു.
 • 272635 താളുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു.
 • 1850298 തിരുത്തലുകൾ നടന്നു.
 • 106844 ഉപയോക്താക്കൾ അംഗത്വമെടുത്തു.
 • 3873 പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു.