തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ലേഖനമാണെന്നു കരുതുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ കുറെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ബിപിൻ (സംവാദം) 10:01, 14 മാർച്ച് 2013 (UTC)