വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ (വിവക്ഷകൾ)