വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/എ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്‌.എസ്‌, പൂച്ചട്ടി

ഇത് ഒരു പരസ്യമാണ്. ആയതിനാൽ മായ്ക്കപ്പെടണം. Shagil Kannur | ഷഗിൽ കണ്ണൂർ (സംവാദം) 18:15, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)