വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താവിനുള്ള പെട്ടികൾ/വിദ്യാഭ്യാസം

വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായ പെട്ടികൾ.

കോഡ് ഫലം
{{ഫലകം:ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദധാരികളായ ഉപയോക്താക്കൾ}}
Shakespeare.jpg ഇദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദധാരിയാണ്
ഉപയോഗം
കോഡ് ഫലം
{{ഫലകം:മലയാള ഭാഷയിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദധാരികളായ ഉപയോക്താക്കൾ}}
Thunchatu ezhuthachan.jpg ഇദ്ദേഹം മലയാള ഭാഷയിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദധാരിയാണ്
ഉപയോഗം