വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താവിനുള്ള പെട്ടികൾ/വാഹനങ്ങൾ

ഉപയോക്താവിന്റെ ഇഷ്ടപെട്ട വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പെട്ടികൾ


കോഡ് ഫലം
{{ഫലകം:കാറുള്ള ഉപയോക്താവ്}}
TeslaRoadster-front.jpg ഈ ഉപയോക്താവിന്റെ ഇഷ്ട വാഹനം കാറാണ്.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:ഇരുച്ചക്രമുള്ള ഉപയോക്താവ്}}
KTM Duke620.jpg ഈ ഉപയോക്താവിന് സ്വന്തമായി ഒരു ഇരുചക്രമുണ്ട് .
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:ബുള്ളറ്റുള്ള ഉപയോക്താവ്}}
Royal Enfield Bullet 350 1955.JPG ഈ ഉപയോക്താവിന് സ്വന്തമായി ഒരു റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റുണ്ട്
ഉപയോഗം