ഉപയോക്താവിന്റെ മനോഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പെട്ടികൾ

കോഡ് ഫലം
{{ഫലകം:User confused}}
Confused.svgഈ ഉപയോക്താവ് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്
ഉപയോഗം