വനിതാ സമ്മതിദാനാവകാശ പ്രവർത്തകർ

19-ആം നൂറ്റാണ്ടിലും 20-ആം നൂറ്റാണ്ടിലും സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശമില്ലാത്ത കാലയളവിൽ സ്ത്രീ സമ്മതിദാനാവകാശത്തിനായി പരിശ്രമിച്ച സ്ത്രീസംഘടനകളിലെ അംഗങ്ങളാണ് വനിതാ സമ്മതിദാനാവകാശ പ്രവർത്തകർ. തീവ്ര ആശയഗതിക്കാരായ എമിലീൻ പ്ലാങ്ക് ഹേസ്റ്റിന്റെ WSPU അംഗങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് സഫ്രജെറ്റ് (Suffragette) എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്.വനിതാ സമ്മതിദാനാവകാശ പ്രവർത്തകരെ പൊതുവെ സഫ്രജിസ്റ്റ് (Suffragist) എന്നും.

Annie Kenney and Christabel Pankhurst used violent tactics in Britain as members of the Women's Social and Political Union (WSPU)